Abb.13: Das Stoma ohne Kanüle

Abb.13: Das Stoma ohne Kanüle

[ Zurück ]